Hotline 0800 54 621

Mobilität und Impfung

NEUPRÉ

Art(en) der Beförderung
Art(en) des Publikums
Kosten
Art(en) der Beförderung
Taxi social
Art(en) des Publikums
Toute personne de l'entité
Kosten
Gratuit
Art(en) der Beförderung
2 bénévoles avec leur véhicule
Art(en) des Publikums
Toute personne de l'entité
Kosten
Mehr Informationen
04/372 92 16
Bemerkungen

04/372 92 13