Hotline 0800 54 621

Mobilität und Impfung

INCOURT

Art(en) der Beförderung
Art(en) des Publikums
Kosten
Art(en) der Beförderung
Taxi Caddy (CPAS)
Art(en) des Publikums
Toute personne de l'entité
Kosten
Gratuit
Art(en) der Beförderung
Autophone asbl (salarié)
Art(en) des Publikums
Toute personne de l'entité
Kosten
Gratuit
Mehr Informationen
0472/34 20 03
Bemerkungen

0472/34 20 03 (Taxi Caddy), 0476/31 00 47(Autophone)