Hotline 0800 54 621

Mobilität und Impfung

HAVELANGE

Art(en) der Beförderung
Art(en) des Publikums
Kosten
Art(en) der Beförderung
Flexi tec (chauffeurs bénévoles)
Art(en) des Publikums
Toute personne de l'entité
Kosten
Gratuit
Art(en) der Beförderung
1 véhicule du centre culturel (4 bénévoles)
Art(en) des Publikums
Toute personne de l'entité
Kosten
Gratuit
Mehr Informationen
083/61 53 29
Bemerkungen

083/61 53 36